Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 132661 View view 44.220.62.183 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติกศน.ตำบลสบบง  บันทักเมื่อ 13/04/2020 12:11 น.

 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน/กศน.ตำบล

 

1.  ชื่อชุมชน/กศน.ตำบล.....กศน.ตำบลสบบง......

2.  ตั้งอยู่เลขที่.....135 หมู่ที่  10...........ถนน.........-.......ตำบล.....สบบง..............อำเภอ......ภูซาง..........จังหวัดพะเยา....

    รหัสไปรษณีย์....56110.................โทรศัพท์......0631043035.....................โทรสาร................-...................

    E-Mail : dungpron19@ gmail.com 

    Website : www.ksnsobbong.phayaonfe.com 

3. สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

4. อาณาเขต/ลักษณะทางกายภาพ

          4.1 ขนาดพื้นที่ของชุมชน/ตำบลมีอาณาเขต................33................................ตารางกิโลเมตร
 
ด้านทิศเหนือ 
                    หลักเขตที่ 1 ติดต่อกับตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

ทิศตะวันออก
             จากหลักเขตที่ 8 ติดต่อกับตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง และตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

ทิศใต้
             จากหลักเขตที่ 13 ติดต่อกับตำบลเจดีย์คำ ตำบลหย่วน และตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ทิศตะวันตก
             จากหลักเขตที่ 19 ติดต่อกับตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  

          4.2 แหล่งน้ำที่สำคัญ/แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สคัญ  5 สาย
               1) ล้ำลาว 
               2) ล้ำยวน 
               3)้ำบง  
               
4) ้ำฮ่องลึก
               5) ้ำฮ่องน้อย 

          4.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                 แบบร้อนชื้น

5. การปกครองบริหารงานชุมชน/ตำบล

          ¨ 1. องค์การบริหารส่วนตำบล

             2. เทศบาลตำบล

          ¨ 3. เทศบาลเมือง

6. ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

          6.1 การคมนาคม

                             ในเขตเทศบาลตบลสบบงใช้เส้นทางคมนาคมทางถนนเป็นหลักเท่านั้นการคมนาคมทางอากาศและทางเรือไม่มี โดยมีถนนสายหลักคือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1021 ระหว่างเชียงค-เชียงราย และถนนสายรองคือทาง หลวงจังหวัดหมายเลข 1093 ระหว่างสบบง-ทุ่งกล้วย ผ่านเขตเทศบาลตำบลสบบง และมีเส้นทางสายต่าง ๆ เข้า หมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเกือบทั้งหมด มีบางแห่งเป็นถนนลาดยาง ส่วนถนนลูกรังจะเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล   

          6.2 ด้านสาธารณสุข      

                   ด้านสาธารณสุข
                   เทศบาลตบลสบบงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบลสบบง จนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านสบบงหมู่ที่ 10 ซึ่ง สามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกและทั่วถึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่อยู่จนวน 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว จนวน 1 คน  มีอาสาสมัครสาธารณะสุขประจหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งหมด จนวน  210 คน มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จนวน 2 แห่ง สถานพยาบาล 2 แห่ง และคลินิกเอกชนสาขาเวชกรรมแผนปัจจุบัน 1 แห่ง  

          6.3 ด้านศาสนา

                   เทศบาลตบลสบบงมีจนวน 12 หมู่บ้าน จนวนบ้าน  3,114 หลังคาเรือน จนวนประชากรใชุมชน  7,633  คน  ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล มีวัด  นวน 7 วัด คือ วัดสบบง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2, วัดดอนตัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4, วัดหัวขัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 5, วัดบ้านปง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7, วัดบ้านปัว ตั้งอยู่หมู่ที่8, วัดบ้านหล่าย ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 และวัดป่าแสวงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 

7. สภาพทางสังคมในชุมชน/ตำบล

          7.1 จำนวนหมู่บ้านในชุมชน/ตำบลสบบง........12.......หมู่บ้าน ประชากรรวมทุกหมู่บ้าน....7,626...คน           

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านดอนตัน

467

503

539

1,042

บ้านสบบง

321

349

389

738

บ้านสบบง

256

365

337

702

บ้านฮ่องลึก

278

238

280

518

บ้านหัวขัว

319

374

443

817

บ้านปง

103

170

160

330

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

บ้านปงหลวง

171

221

210

431

บ้านปัว

127

175

168

343

บ้านหล่าย

343

649

638

1,287

บ้านสบบง

346

345

383

728

บ้านใหม่ดอนตัน

158

141

145

286

บ้านดอนศรีชุม

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลสบบง
135 หมู่ที่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110  เบอร์โทรติดต่อ  054-465060,Fax 054-465060
ติดต่อผู้ดูแล dungpron19@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo